01/01 – 28/02/2013 Việt Nam xuất khẩu 744,408 triệu tấn gạo

Sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ ngày 01/02 - 28/02/2013 rơi vào khoảng 340,184 triệu tấn, FOB 147.581 triệu đô la, CIF 153.670 triệu đô la. Tổng tộng sản lượng của Nhật ngày 01/02 - 28/02/2013 là 744,408 triệu tấn, FOB 331.093 triệu đô la, CIF 338 triệu đô la.

05/Mar